Zesummen, fir is Gemeen

Député:es européen:nes
0
0% avec mandat communal
0
Député:es
0
0% avec mandat communal
0
Bourgmestres
0
Échevin:nes
1
Conseiller:ères
4