FRÄI LËSCHT - ÄR LEIT FIR ROUSPERT-MOMPECH

Député:es européen:nes
0
0% avec mandat communal
0
Député:es
0
0% avec mandat communal
0
Bourgmestres
1
Échevin:nes
2
Conseiller:ères
4