Déi Lénk

Déi Lénk

Europadeputéiert
0
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
2
100% mat Duebelmandat
2
Buergermeeschteren:eschen
0
Schäffen
0
Conseiller:ères
5
Deputéiert 2
Myriam CECCHETTI
Nathalie OBERWEIS
Conseiller:ères 5
Myriam CECCHETTI
Nathalie OBERWEIS