Déi Gréng

Déi Gréng

Europadeputéiert
1
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
9
67% mat Duebelmandat
6
Buergermeeschteren:eschen
0
Schäffen
6
Conseiller:ères
59
Europadeputéiert 1
Deputéiert 9
Charles MARGUE
Djuna BERNARD
François BENOY
Jessie THILL
Semiray AHMEDOVA
Conseiller:ères 59
Charles MARGUE
Djuna BERNARD
François BENOY
Semiray AHMEDOVA