Déi Gréng

Déi Gréng

Europadeputéiert
1
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
9
44% mat Duebelmandat
4
Buergermeeschteren:eschen
1
Schäffen
13
Conseiller:ères
64
Europadeputéiert 1
Deputéiert 9
Chantal GARY
Charles MARGUE
Djuna BERNARD
François BENOY
Jessie THILL
Josée LORSCHÉ
Marc HANSEN
Semiray AHMEDOVA
Stéphanie EMPAIN
Conseiller:ères 64
François BENOY
Semiray AHMEDOVA