CSV

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

Europadeputéiert
2
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
21
76% mat Duebelmandat
16
Buergermeeschteren:eschen
23
Schäffen
41
Conseiller:ères
129
Europadeputéiert 2
Deputéiert 21
Diane ADEHM
Elisabeth MARGUE
Emile EICHER
FĂ©lix EISCHEN
Georges MISCHO
Gilles ROTH
Jean-Marie HALSDORF
Jean-Paul SCHAAF
Laurent MOSAR
LĂ©on GLODEN
Marc LIES
Marc SPAUTZ
Max HENGEL
Michel WOLTER
Paul GALLES
Serge WILMES
Buergermeeschter:esch
FĂ©lix EISCHEN
Georges MISCHO
Gilles ROTH
Jean-Marie HALSDORF
LĂ©on GLODEN
Marc LIES
Max HENGEL
Michel WOLTER
Schäffen 41
Conseiller:ères 129
Elisabeth MARGUE
Laurent MOSAR