Är Equipe fir d'Wormer Gemeen

Europadeputéiert
0
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
0
0% mat Duebelmandat
0
Buergermeeschteren:eschen
0
Schäffen
1
Conseiller:ères
4