Deputéiert

D'Membere vun der Chamber ginn all 5 Joer an de 4 Walbezierker vum Lang gewielt.

Déi nächst Chamberwalen fannen den 8. Oktober 2023 statt.

Süden

25 Député:es
Top
1 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
1 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen