Deputéiert

D'Membere vun der Chamber ginn all 5 Joer an de 4 Walbezierker vum Lang gewielt.

Déi nächst Chamberwalen fannen am Oktober 2023 statt.

Süden

23 Député:es
Top
2 Positiounen
1 Positiounen
1 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
1 Positiounen
1 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen
2 Positiounen