Jacqueline BREUER

LSAP

Buergermeeschter:esch Sandweiler

Jacqueline BREUER est une personnalité politique luxembourgeoise Buergermeeschter:esch de Sandweiler .