Indépendant

Europadeputéiert
0
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
1
0% mat Duebelmandat
0
Buergermeeschteren:eschen
0
Schäffen
0
Conseiller:ères
0
Deputéiert 1