Engagéiert Bierger

Europadeputéiert
0
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
0
0% mat Duebelmandat
0
Buergermeeschteren:eschen
1
Schäffen
1
Conseiller:ères
2